• Inloggen

Gedragscode van de NVBI

Preambule

Doel van deze gedragscode is om sturing te geven aan het professionele handelen van leden van de NVBI. De hierin vervatte regels zijn van toepassing op alle beroepsmatige activiteiten van NVBI-leden.

NVBI-lid is degene die heeft voldaan aan de voorwaarden voor het lidmaatschap van de NVBI , zoals neergelegd in de statuten van de vereniging en daarop volgend is opgenomen in het register NVBI. Overal waar in deze code hij/hem of zijn staat vermeld dient ook zij of haar te worden gelezen.

Het NVBI-lid is zich bewust van de belangrijke dienstverlenende functie die hij vervult in het maatschappelijk verkeer en dat van hem wordt verwacht dat hij onafhankelijk, deskundig, loyaal en professioneel functioneert bij zijn beroepsmatige activiteiten.

Het NVBI-lid onderschrijft deze gedragscode en is er zich van bewust dat naleving van de hierin vervatte regels op grond van de statuten en conform de geldende reglementen kan worden getoetst door de Raad voor de Tuchtrechtspraak.

1. Onafhankelijkheid

1.1 Het NVBI-lid zal bij de uitvoering van zijn opdrachten zijn deskundigheid onbelemmerd aanwenden voor een eigen, onafhankelijke oordeelsvorming.

1.2 Voor zover het NVBI-lid tevens gebonden is aan andere professionele gedragsregels, dan die van de NVBI, brengt hij dit ter kennis van zijn cliënt, wanneer deze gedragsregels hem zouden kunnen beperken in zijn mogelijkheden om de opdracht uit te voeren.

2. Deskundigheid

2.1 Het NVBI-lid aanvaardt slechts opdrachten waarvoor hij, al dan niet samen met de door hem onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de opdracht betrokken personen, over voldoende kennis en/of ervaring beschikt voor een adequate uitvoering daarvan.

2.2 Wanneer het NVBI-lid tijdens de uitvoering van de opdracht, desondanks geconfronteerd wordt met een tekort aan kennis en/of ervaring, zal hij zijn cliënt daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen en in goed overleg met zijn cliënt ofwel

  • Maatregelen nemen om dit tekort op te heffen, bijvoorbeeld door inschakeling van deskundige derden, dan wel
  • De opdracht opnieuw formuleren of deze beëindigen.

2.3 Het NVBI-lid stelt zich steeds op de hoogte van de voor zijn beroepsuitoefening van belang zijnde ontwikkelingen in zijn vakgebied en draagt zorg voor het onderhoud en de verdere ontwikkeling van zijn kennis en vaardigheid.

3. Loyaliteit

3.1 Het NVBI-lid zet zijn kennis en vaardigheid in ten behoeve van zijn cliënt en vermijdt dat andere belangen dan die van zijn cliënten hem belemmeren bij de uitvoering van de opdracht.

3.2 Wanneer gaande de opdrachtuitvoering tegengestelde belangen of nevenbelangen van persoonlijke en/of zakelijke aard aan het licht komen, die afbreuk zouden kunnen doen aan het in 3.1 gestelde, zal het NVBI-lid bedoelde belangen zo spoedig mogelijk kenbaar maken aan zijn cliënt en in goed overleg,

  • Hetzij de opdracht beëindigen,
  • Hetzij adequate maatregelen treffen om verstrengeling van belangen te vermijden, respectievelijk op te heffen.

3.3 Het NVBI-lid bedingt voor zijn werkzaamheden een passend honorarium dat is gerelateerd aan de tijd en de kosten die aan de opdracht zijn besteed en niet in overwegende mate afhankelijk is van het resultaat daarvan.

4. Confidentialiteit

4.1 Het NVBI-lid zal steeds geëigende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid te waarborgen van alle informatie die hem bij de uitoefening van zijn beroep bekend wordt en die naar zijn aard als vertrouwelijk beschouwd dient te worden en hij zal deze slechts gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze verkregen is.

4.2 Indien van het NVBI-lid uit hoofde van een wettelijke regeling wordt gevorderd vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, zal hij zijn cliënt daarvan onverwijld en zo mogelijk vooraf, in kennis stellen.

5. Toetsbaarheid

5.1 Het NVBI-lid draagt zorg voor duidelijkheid tussen de cliënt en het NVBI-lid over de inhoud van de opdracht en de uitvoeringsvoorwaarden daarvan, waaronder de gehoudenheid van het NVBI-lid om deze gedragscode na te leven.

5.2 Indien zich tijdens de uitvoering van de opdracht feiten of omstandigheden voordoen die nopen tot een wezenlijke herformulering van de opdracht of tot voortijdige beëindiging van de opdracht, zal het NVBI-lid daarover zo spoedig mogelijk in overleg treden met zijn cliënt.

5.3 Het NVBI-lid richt zijn werkzaamheden zodanig in en houdt daarvan zodanig aantekening, dat zijn activiteiten steeds toetsbaar en overdraagbaar zijn.

6. Integriteit

6.1 Het NVBI-lid voert zijn opdrachten steeds uit naar eer en geweten.

6.2 Het NVBI-lid zal niets doen of nalaten waardoor de eer en de stand van de NVBI en haar leden zou kunnen worden geschaad.

Versie 12 ALV december 2004

Inloggen