Gedragscode

 
 

Contact

Eikenlaan 141
2691 EC 's-Gravenzande
T: 085 - 2731727
ofni.[antispam].@nvbi.nl

 

Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op
de Nieuwsbrief van de NVBI.

Preambule

Doel van deze gedragscode is om sturing te geven aan het professionele handelen van leden van de NVBI. De hierin vervatte regels zijn van toepassing op alle beroepsmatige activiteiten van NVBI-leden. 

NVBI-lid is degene die heeft voldaan aan de voorwaarden voor het lidmaatschap van de NVBI, zoals neergelegd in de statuten van de vereniging en daaropvolgend is opgenomen in het register NVBI.

Het NVBI-lid is zich bewust van de context waarin de dienstverlening wordt uitgeoefend en de daaraan verbonden verwachtingen bij opdrachtgevers en derden, ten aanzien van onafhankelijkheid, deskundigheid, loyaliteit en professioneel functioneren tijdens beroepsmatige activiteiten. 

Het NVBI-lid onderschrijft deze gedragscode en is er zich van bewust dat naleving van de hierin vervatte regels op grond van de statuten en conform de geldende reglementen kan worden getoetst door de Raad voor de Tuchtrechtspraak. 

 1. Onafhankelijkheid
  1. Het NVBI-lid zal bij de uitvoering van opdrachten de eigen deskundigheid aanwenden voor een eigen, onafhankelijke oordeelsvorming.
  2. Voor zover het NVBI-lid tevens gebonden is aan andere professionele gedragsregels, dan die van de NVBI, brengt het lid dit ter kennis van de cliënt, wanneer deze gedragsregels beperkend zouden kunnen zijn in de mogelijkheden om de opdracht uit te voeren.
 2. Deskundigheid
  1. Het NVBI-lid aanvaardt slechts opdrachten waarvoor het lid, al dan niet samen met de door het lid bij de uitvoering van de opdracht betrokken personen, over voldoende kennis en/of ervaring beschikt voor een adequate uitvoering daarvan.
  2. Wanneer het NVBI-lid tijdens de uitvoering van de opdracht, desondanks geconfronteerd wordt met een tekort aan kennis en/of ervaring, zal deze de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen en in goed overleg met de opdrachtgever ofwel
   1. maatregelen nemen om dit tekort op te heffen, bijvoorbeeld door inschakeling van deskundige derden, dan wel
   2. de opdracht opnieuw  formuleren of deze  beëindigen.
  3. Het NVBI-lid stelt zich steeds op de hoogte van de voor de beroeps­uitoefening van belang zijnde ontwikkelingen in het vakgebied en draagt zorg voor het onderhoud en de verdere ontwikkeling van adequate kennis en vaardigheid.
 3. Loyaliteit
  1. Het NVBI-lid zet kennis en vaardigheid in ten behoeve van de opdrachtgever en vermijdt dat andere belangen dan die van de opdrachtgever belemmerend zijn bij de uitvoering van de opdracht.
  2. Wanneer gaande de opdrachtuitvoering tegengestelde belangen of nevenbelangen van persoonlijke en/of zakelijke aard aan het licht komen, die afbreuk zouden kunnen doen aan het in 3.1 gestelde, zal het NVBI-lid bedoelde belangen zo spoedig mogelijk kenbaar maken aan de opdrachtgever en in goed overleg,
   1. hetzij de opdracht beëindigen,
   2. hetzij adequate maatregelen treffen om verstrengeling van belangen te vermijden, respectievelijk op te heffen.
  3. Het NVBI-lid bedingt voor de werkzaamheden een passend honorarium dat is gerelateerd aan de tijd en de kosten die aan de opdracht zijn besteed en niet in overwegende mate afhankelijk is van het resultaat daarvan.
 4. Confidentialiteit
  1. Het NVBI-lid zal steeds geëigende maatregelen nemen om de vertrouwelijkheid te waarborgen van alle informatie die bij de opdrachtvervulling bekend wordt en die als vertrouwelijk zijn aangemerkt of naar aard en inhoud als vertrouwelijk beschouwd dient te worden. Deze informatie zal slechts gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor deze verkregen is.
  2. Indien van het NVBI-lid uit hoofde van een wettelijke regeling wordt gevorderd vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, zal de opdrachtgever daarvan onverwijld en zo mogelijk vooraf, in kennis worden gesteld.
 5. Toetsbaarheid
  1. Het NVBI-lid draagt zorg voor duidelijkheid tussen de opdrachtgever en het NVBI-lid over de inhoud van de opdracht en de uitvoeringsvoorwaarden daarvan, waaronder de gehoudenheid van het NVBI-lid om deze gedragscode na te leven.
  2. Indien zich tijdens de uitvoering van de opdracht feiten of omstandigheden voordoen die nopen tot een wezenlijke herformulering van de opdracht of tot voortijdige beëindiging van de opdracht, zal het NVBI-lid daarover zo spoedig mogelijk in overleg treden met de opdrachtgever.
  3. Het NVBI-lid richt de werkzaamheden zodanig in en houdt daarvan zodanig aantekening, dat uitgevoerde werkzaamheden en activiteiten steeds toetsbaar en overdraagbaar zijn.
 6. Integriteit
  1. Het NVBI-lid voert opdrachten steeds uit naar eer en geweten.
  2. Het NVBI-lid zal niets doen of nalaten waardoor de eer en de stand van de NVBI en haar leden zou kunnen worden geschaad.

 

Versie 05-2024.

Word lid van de NVBI!

De NVBI organiseert studiebijeenkomsten en cursussen voor haar leden. Als lid kunt u deze kennis delen en de toegevoegde waarde van het NVBI-lidmaatschap ervaren. Een eerste kennismaking met de NVBI en andere NVBI leden
is snel geregeld: woon (kosteloos) een NVBI Studiebijeenkomst bij.

logo-nvbi-small

Contact

NVBI
Eikenlaan 141
2691 EC ‘s-Gravenzande
T: 085-2731727
ofni.[antispam].@nvbi.nl

Over NVBI

De NVBI is een beroepsvereniging van onafhankelijke en deskundige professionals die werken op het snijvlak van ICT, bedrijfskunde en recht. De onafhankelijkheid van NVBI-leden is gebaseerd op een gedragscode en op tuchtrecht. Deze elementen, aangevuld met de beëdiging, verhinderen elke vorm van belangenverstrengeling met leveranciers van ICT-producten en -diensten en dragen ertoe bij dat de opdrachtgever altijd een eerlijk en onafhankelijk advies krijgt.