Algemene Voorwaarden NVBI

 
 

Contact

Eikenlaan 141
2691 EC 's-Gravenzande
T: 085 - 2731727
ofni.[antispam].@nvbi.nl

 

Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op
de Nieuwsbrief van de NVBI.

Algemene Voorwaarden NVBI

 1. Aanbieding en overeenkomst
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door leden van de Nederlandse Vereniging van beëdigde informaticadeskundigen NVBI, respectievelijk de vennootschap waarin het betreffende lid zijn bedrijf uitoefent, hierna aangeduid als Opdrachtnemer, behoudens voor zover partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
  2. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Opdrachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden aanvaard.
  3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt zijn niet van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer.
 2. Tarieven en betaling
  1. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
  2. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst de datum van 31 december passeert, is Opdrachtnemer gerechtigd voor de in het volgende jaar te verrichten werkzaamheden zijn prijzen en tarieven aan te passen. Opdrachtnemer zal deze aanpassingen schriftelijk aankondigen met inachtneming van een termijn van ten minste één maand voor de ingangsdatum. Indien de aanpassing de gangbare indexeringen (inflatie-index CBS) overstijgen en Cliënt niet akkoord wenst te gaan met de opdrachtnemer kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven, is Cliënt gerechtigd binnen 7 dagen na dagtekening van de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de prijs- of tariefaanpassing in werking zou treden.
  3. Bij gebreke van specifieke condities zal Cliënt binnen 30 dagen na factuurdatum betalen, zonder aftrek, korting of verrekening. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om vooruitbetaling te eisen. Opdrachtnemer is gerechtigd maar niet verplicht tot tussentijdse facturen. Reclames ten aanzien van de factuur dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden medegedeeld.
  4. Bij gebreke van tijdige betaling is Cliënt zonder ingebrekestelling of aanmaning in verzuim en zal hij over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum van de factuur tot de dag van betaling verschuldigd zijn een rente van 1% per kalendermaand of gedeelte van een kalendermaand, tenzij de wettelijke handelsrente conform artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek of een vervangende wettelijke bepaling hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is.
  5. Indien Cliënt ook na schriftelijke aanmaning niet betaalt, is hij naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden tot vergoeding aan Opdrachtnemer van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, advocatenkosten daaronder begrepen. De hoogte van deze kosten wordt bepaald op minimaal 15% van het totaal verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 250. Indien de werkelijke buitengerechtelijke kosten hoger zijn, kunnen de werkelijke buitengerechtelijke kosten in rekening worden gebracht.
  6. In het geval dat Cliënt in een gerechtelijke procedure of een van de in artikel 11 genoemde vormen van alternatieve geschillenbeslechting in het ongelijk wordt gesteld, is hij de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die Opdrachtnemer heeft gemaakt, verschuldigd, analoog aan artikel 1019h Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering of een vervangende wettelijke bepaling.
  7. Tegenover Cliënt strekt een uittreksel uit de administratie van Opdrachtnemer tot volledig bewijs van gemaakte uren en kosten, behoudens door Cliënt geleverd tegenbewijs.
 3. Vertrouwelijkheid en geheimhouding
  1. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen vertrouwelijke informatie geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
  2. Partijen zullen niet zonder schriftelijke toestemming van de andere partij(en) in publicaties of reclame-uitingen melding maken van het bestaan en/of de inhoud van enige tussen hen gesloten overeenkomst en/of de in het kader van een opdracht uitgevoerde werkzaamheden en/of de verkregen resultaten daarvan.
  3. Indien één partij jegens de ander de verplichtingen genoemd in lid 1 en 2 schendt, verbeurt hij een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 5.000 per overtreding of, naar keuze van Opdrachtnemer, EUR 1.000 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. De verplichtingen in lid 1 en 2 gelden niet voor het overleggen van documenten in een juridische procedure of een vorm van alternatieve geschillenbeslechting.
 4. Intellectuele eigendom
  1. Rechten van intellectuele eigendom die toekomen aan Opdrachtnemer zullen alleen aan Cliënt worden overgedragen wanneer dat schriftelijk is overeengekomen. Het is Cliënt daarom onder meer niet toegestaan om werken waarop auteursrecht en andere intellectuele-eigendomsrechten bestaat, zoals documenten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer:
   • Te wijzigen of te bewerken;
   • Enige aanduiding omtrent auteursrechten en andere intellectuele-eigendomsrechten te verwijderen of te wijzigen.
  2. Cliënt heeft het recht om de in het vorige lid genoemde documenten en andere werken te gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en daarvan voor eigen gebruik afschriften te maken.
  3. Cliënt staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van apparatuur, programmatuur of andere materialen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Cliënt zal Opdrachtnemer voor aanspraken van derden terzake deze beschikbaarstelling en het gebruik dat van de beschikbaar gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen wordt gemaakt, vrijwaren.
 5. Verplichtingen van partijen
  1. Opdrachtnemer is gehouden zijn opdracht onafhankelijk, naar beste weten en kunnen uit te voeren en daarbij de gedragscode van de NVBI na te leven.
  2. Indien Opdrachtnemer bij de aanvaarding en/of de uitvoering van zijn werkzaamheden geconfronteerd wordt met feiten of omstandigheden die de voortgang en/of voortzetting van zijn werkzaamheden en/of het resultaat van zijn diensten negatief zouden kunnen beïnvloeden, dan wel het resultaat geheel of gedeeltelijk onmogelijk maken, zal Opdrachtnemer Cliënt daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
  3. Cliënt zal aan Opdrachtnemer tijdig alle gegevens verschaffen en alle medewerking verlenen, die Opdrachtnemer nodig heeft voor de juiste uitvoering van de opdracht.
  4. Indien voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Opdrachtnemer staan of indien Cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Opdrachtnemer het recht tot opschorting van de uitvoering van de opdracht en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
  5. De ene partij zal niet van de andere partij gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, medewerkers, die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van die overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij. Cliënt staat ervoor in dat het bepaalde in dit lid tevens zal worden nagekomen door met Cliënt gelieerde derden, zoals maatschappijen in (en/of buiten) Nederland, die behoren tot het concern van Cliënt of het concern waar Cliënt deel van uitmaakt.
 6. Wijzigingen, meer- en minder werk, beëindigen
  1. Cliënt aanvaardt dat, indien de te leveren diensten en/of werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de begrote kosten daardoor kunnen worden beïnvloed.
  2. Opdrachtnemer zal Cliënt zo spoedig mogelijk gemotiveerd op de hoogte stellen, indien zich omstandigheden voordoen die leiden tot bijstelling van de opdracht en/of de verwachte inzet en tijdsduur. Opdrachtnemer is gerechtigd additionele facturen te sturen indien zich dergelijke omstandigheden voordoen.
  3. Opdrachtnemer zal Cliënt zo spoedig mogelijk gemotiveerd op de hoogte stellen, indien zich omstandigheden voordoen die leiden tot namens de Opdrachtnemer beëindigen van de opdracht. Opdrachtnemer is uitsluitend gerechtigd dat deel van de werkzaamheden te factureren waarvan het resultaat voor Opdrachtgever bruikbaar is.
 7. Overdracht en onderaanneming
  1. Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. De toestemming verlenende partij is echter gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.
  2. Opdrachtnemer is gerechtigd na overleg met Opdrachtgever derden in te schakelen die onder verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer werken.
 8. Aansprakelijkheid
  1. Indien een der partijen tekort schiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, zal de andere partij hem deugdelijk en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk in gebreke stellen waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, met uitzondering van het bepaalde in artikel 2 lid 4.
  2. De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen is tegenover de andere partij(en) aansprakelijk voor vergoeding van de schade die ten gevolge daarvan is opgekomen aan de zijde van deze andere partij(en).
  3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is voor opdrachten met een looptijd tot zes maanden beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van het voor de overeenkomst bedongen honorarium. Voor opdrachten met langere looptijd is de vergoeding maximaal het bedrag van het honorarium over de laatste zes maanden.
  4. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.
  5. 8.5 Cliënt zal opdrachtnemer vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met het aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst.
  6. De werking van art. 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
  7. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is uitgesloten voor door Opdrachtnemer ingeschakelde werknemers of derden, indien inschakeling van hen aan Opdrachtnemer door Cliënt is voorgeschreven.
  8. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval altijd beperkt tot het bedrag van de uitkering van de verzekeraar van Opdrachtnemer in voorkomend geval, verhoogd met het eigen risico.
 9. Overmacht
  1. Indien Opdrachtnemer wordt getroffen door een situatie van overmacht zal Opdrachtnemer daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan Cliënt. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.
  2. Indien Opdrachtnemer ten gevolge van overmacht zijn prestatie langer dan drie maanden opschort, is Cliënt gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven, zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen.
 10. Beëindiging
  1. Buiten hetgeen elders in de overeenkomst is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, buiten rechte de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de andere partij:
   • (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, de andere partij zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;
   • de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;
   • de andere partij zijn huidige onderneming staakt, of een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, danwel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.
   • de gegronde vrees heeft dat een van de gevallen genoemd in a t/m c zich binnen de looptijd van de overeenkomst zal voordoen.
  2. Buiten hetgeen in het vorige lid en elders in de overeenkomst is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst buiten rechte te beëindigen indien de andere partij, na deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. De verplichting tot het zenden van een ingebrekestelling geldt niet in het geval genoemd in artikel 2 lid 4.
  3. Beëindiging van de overeenkomst gebeurt op de tussen partijen gebruikelijke wijze van communiceren.
  4. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging en/of ontbinding van de overeenkomst voort te duren, blijven nadien bestaan.
  5. De werking van art. 7:408 BW is uitgesloten.
  6. Indien blijkt dat Cliënt essentiële informatie heeft achtergehouden of Opdrachtnemer de gegronde vrees heeft dat Cliënt zijn verplichtingen aan Opdrachtnemer niet zal nakomen, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te beëindigen zonder gehouden te zijn tot (schade)vergoeding, tenzij de wet dwingend anders bepaalt. Cliënt blijft de tot dan toe gemaakte kosten en bestede uren verschuldigd. Opdrachtnemer is gerechtigd om in plaats van te ontbinden, de overeenkomst voort te zetten en het meerwerk te factureren.
  7. Alle overeenkomsten eindigen op de in de elders in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst vermelde wijze, doch in ieder geval zodra Opdrachtnemer aan haar inspanningsverplichting heeft voldaan.
 11. Toepasselijk recht en forumkeuze
  1. Overeenkomsten tussen Cliënt en Opdrachtnemer worden beheerst door Nederlands recht.
  2. Geschillen welke tussen Opdrachtnemer en Cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen Opdrachtnemer en Cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (zie www.sgoa.org), statutair gevestigd te Den Haag, één en ander onverminderd het recht van elk der partijen een voorziening in arbitraal kort geding te vragen en onverminderd het recht van elk der partijen tot het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen.
  3. Alvorens een arbitrale procedure als bedoeld in artikel 11.2 aanhangig te maken, zal de meest gerede partij een procedure van ICT-Mediation conform het ICT-Mediation Reglement van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag beginnen. Een procedure van ICTMediation conform dit reglement is gericht op bemiddeling door één of meer mediators. De wederpartij verplicht zich actief deel te nemen aan een aanhangig gemaakte ICT-Mediation, tot welke rechtens afdwingbare verplichting in ieder geval behoort het bijwonen van tenminste één gezamenlijke bespreking van mediators en partijen, teneinde deze buitengerechtelijke vorm van geschiloplossing een kans te geven. Het staat elk der partijen vrij om op elk moment na een gezamenlijke eerste bespreking van mediators en partijen de procedure van ICT-Mediation te beëindigen. Het bepaalde in dit artikellid verzet zich er niet tegen dat een partij die dat nodig acht, een voorziening in (arbitraal) kort geding vraagt of conservatoire rechtsmaatregelen treft (zie www.sgoa.org en www.sgoa.eu).

De tekst van deze algemene voorwaarden is op 28 februari 2023 vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de NVBI en kan worden aangehaald onder de naam "Algemene voorwaarden NVBI", bij verkorting genaamd "Algemene voorwaarden".

Algemene voorwaarden in PDF

NVBI general terms and conditions in PDF

Word lid van de NVBI!

De NVBI organiseert studiebijeenkomsten en cursussen voor haar leden. Als lid kunt u deze kennis delen en de toegevoegde waarde van het NVBI-lidmaatschap ervaren. Een eerste kennismaking met de NVBI en andere NVBI leden
is snel geregeld: woon (kosteloos) een NVBI Studiebijeenkomst bij.

logo-nvbi-small

Contact

NVBI
Eikenlaan 141
2691 EC ‘s-Gravenzande
T: 085-2731727
ofni.[antispam].@nvbi.nl

Over NVBI

De NVBI is een beroepsvereniging van onafhankelijke en deskundige professionals die werken op het snijvlak van ICT, bedrijfskunde en recht. De onafhankelijkheid van NVBI-leden is gebaseerd op een gedragscode en op tuchtrecht. Deze elementen, aangevuld met de beëdiging, verhinderen elke vorm van belangenverstrengeling met leveranciers van ICT-producten en -diensten en dragen ertoe bij dat de opdrachtgever altijd een eerlijk en onafhankelijk advies krijgt.