• Inloggen

Leidraad Casus, Rapport en Paper

Leidraad Casus

De omvang van uw casus bedraagt maximaal 13 pagina's, gelijkelijk verdeeld over twee van de drie invalshoeken ICT, bedrijfskunde en recht.
De management samenvatting bedraagt één pagina en bevat de belangrijkste beslispunten, overwegingen, risico's en benodigde middelen.

Vanzelfsprekend zorgt u dat de casus adequaat is geanonimiseerd. Wanneer u expliciete toestemming heeft voor toezending van een niet geanonimiseerde casus, dan vermeldt u dat expliciet in de tekst.

In uw document kunt u bijvoorbeeld vragen en aandachtsgebieden verwerken die onderstaand zijn aangereikt.

Bedrijfskundige vragen

 • Geef een beschrijving c.q. een typering van de (betrokken) organisatie(s)
  Geef e.e.a. in een (organisatie)schema weer. 
  Geef hierbij de, volgens u, belangrijkste organisatorische karakteristieken en werk deze kort uit.
 • Hoe zou u de bedrijfscultu(u)r(en) willen kenmerken?
  Waarop baseert u dit?
 • Beschrijf de huidige bedrijfsstrategie(en) die in de casus een rol spelen.
  Welke voor en nadelen ziet u hierin?
 • Geef de naar uw oordeel 'beste' strategie voor de inrichting van de informatievoorziening in de toekomstige situatie.
  Onderbouw uw advies.
 • Welke organisatorische aanpassingen zijn er naar uw mening noodzakelijk om de gewenste informatievoorziening te bereiken?
  Hoe zou u deze aanpak benaderen?
  Welke risico's ziet u hierbij?
 • Geef een plan op hoofdlijnen voor het doorvoeren van de door u voorgestelde wijzigingen in organisatie en inrichting van de informatievoorziening.
 • Welke deskundigheden zijn nodig voor het doorvoeren van het veranderingsproces?
 • Welke doorlooptijd, kosten en inspanning acht u gewenst c.q. acht u noodzakelijk?

Informatica vragen

 • Geef een karakterisering van de huidige status en ontwikkelingsfase van de informatievoorziening en automatisering die relevant is in de casus.
 • Geef een schets, met een schematische weergave van de functionele en technische architecturen, van de toekomstige informatievoorziening en automatisering. Hierbij dienen minimaal de volgende aspecten aan de orde te komen:
  • Samenhang,
  • Integriteit,
  • Tijdigheid,
  • Juistheid van de gegevensverwerking,
  • Communicatie met externe partners.
 • Geef inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van Internet en Internet-architecturen voor de communicatie met van toepassing zijnde externe partners.
  Ga er daarbij vanuit dat het operationele beheer van de "core-activiteiten" volledig door eigen medewerkers uitgevoerd moet kunnen worden. Geef daarbij de beste inrichting van de ICT-organisatie.
  Onderbouw uw advies.
 • Welke standaarden en ontwikkelingen op ICT gebied zijn binnen de casus, naar uw oordeel, relevant bij de implementatie van uw voorstel?
  Geef aan wat in de onderhavige situatie verstaan zou kunnen worden onder "degelijke techniek" en hoe u dat in uw advies heeft verwerkt.
 • Welke functies binnen de onderhavige ICT onderscheid u, die in technisch opzicht uitbesteed zouden kunnen worden en welke daarvan zou u daadwerkelijk willen uitbesteden?
  Onderbouw uw keuze.
 • Welke 5 criteria zou u minimaal aanleggen bij het selecteren van leveranciers?
  Onderbouw uw advies.
 • Geef een onderbouwde opstelling van de kosten (factoren) die bij de implementatie van uw voorstel een rol spelen.
 • Geef een globaal plan voor de implementatie van uw voorstellen. Welke korte termijn maatregelen moeten er volgens u het eerste halfjaar genomen worden? Geef hiervan een onderbouwd stappenplan met kostenraming.

Juridische vragen

 • Geef de, naar uw oordeel, belangrijkste beoordelingscriteria bij contracten van leveranciers van hardware en/of software.
  Wat zijn daarbij uw specifieke aandachtspunten. Welke hiervan zijn met name voor de casus relevant in het licht van uw voorstellen.
  Onderbouw uw beoordeling aan de hand van een (voorbeeld) contract.
 • Organisaties internationaliseren in hoog tempo. Indien er in de casus sprake zou zijn van buitenlandse kantoren, die in het kader van uw voorstellen ook software in gebruik dienen te nemen, geef daarvoor aan:
  • Welke juridische aandachtspunten hierbij een rol spelen,
  • Welke impact deze aandachtspunten kunnen hebben.
  Onderbouw uw beoordeling.
 • Indien in uw casus sprake zou zijn van elektronische gegevensuitwisseling (al dan niet via internet) met afnemers en leveranciers (zoals het plaatsen van orders, het afsluiten van contracten, etc.): Geef aan welke juridische complicaties hierbij een rol spelen.
  Onderbouw uw beoordeling.
 • Ga uit van de volgende aanname binnen de casus:
  Internet wordt gebruikt om gegevens van potentiële klanten te verzamelen ten behoeve van mailings. Geef aan welke juridische aandachtspunten hierbij een rol spelen.
  Onderbouw uw beoordeling.
 • Ga uit van de volgende aanname: In uw voorstel of in de casus wordt gebruik gemaakt van standaard softwarecomponenten. Geef aan welke soorten contracten c.q. licenties hierbij een rol spelen?
  Onderbouw uw beoordeling.
 • Ga uit van de volgende aanname: In uw voorstel of in de casus is sprake van ontwikkeling van maatwerkoplossingen. Geef aan welke juridische maatregelen genomen dienen te worden om zich te beschermen tegen faillissement van de leverancier(s)?
  Onderbouw uw beoordeling.

Leidraad Rapport

Ten behoeve van uw dagelijkse werkzaamheden maakt u rapportages ten behoeve van opdrachtgevers. Dit kunnen adviezen zijn, nulmetingen, analyses, (partij) deskundigenberichten of bindend adviezen.
Al deze (soorten) rapporten kunnen dienen ter ondersteuning van uw aanvraag voor lidmaatschap van de NVBI.

Vanzelfsprekend zorgt u dat het rapport adequaat is geanonimiseerd. Wanneer u expliciete toestemming heeft voor toezending van een niet geanonimiseerd rapport, dan vermeldt u dat expliciet in de tekst.

Leidraad Paper

Een paper is gericht op één vakgebied. Uit de voor de NVBI relevante vakgebieden ICT, bedrijfskunde en recht kiest u er één. Dit moet afwijkend zijn van het vakgebied waarop u dagelijks werkzaam bent of afwijkend van het vakgebied waarop uw beroepsorganisatie ziet.

Doelstelling van de paper

Met de door u in te leveren paper toont u aan dat u uw werkzaamheden kunt plaatsen in het perspectief van het voor de paper gekozen vakgebied.
Binnen deze doelstelling kiest u de onderwerpen die u wilt behandelen. Daarbij kunt u gebruik maken van voorbeelden uit de Leidraad Casus als hiervoor weergegeven. U mag onderwerpen ook zelf kiezen.
Een paper dient aan de volgende eisen te voldoen:

De structuur van de paper dient aan criteria te voldoen die ook aan een wetenschappelijk artikel worden gesteld. Let op taal en stijl, maar ook op een verzorgde presentatie.
De paper begint met een samenvatting van het door u gekozen onderwerp. De ‘Samenvatting’ mag niet meer dan één pagina zijn. Dan komt de Inleiding en daarna volgt het ‘betoog’. De paper wordt afgesloten met een ‘Conclusie’.
Bij het kiezen van een titel voor de paper zorgt u dat ‘de vlag de lading dekt’.

De Inleiding

In de ‘Inleiding’ wordt eerst het belang van het onderwerp toegelicht. Dan wordt het thema toegelicht waarover het betoog zal gaan. Zoals dat ook bij wetenschappelijke publicaties gebeurt, wordt het thema, als onderzoeksvraag geformuleerd (wetenschappelijk de ‘probleemstelling’ genoemd). Dit kan meer dan één vraag zijn, of een hoofdvraag met deelvragen.

Het is van belang de verhandeling goed af te bakenen, want de paper moet een beperkt betoog blijven. De afbakening voorkomt bovendien dat men van het ene onderwerp in het andere vervalt. Vervolgens moet het doel van de onderzoekvraag worden geformuleerd, met andere woorden, wat wordt beoogd met het betoog duidelijk te maken. Ook het formuleren van de doelstelling helpt om de paper bondig te houden. Aan het eind van de ‘Inleiding’ wordt een opsomming gegeven van de volgorde van hetgeen wordt behandeld.

Het betoog

Thema’s kunnen worden ontleend aan uw eigen werkervaring of het rapport dat u heeft aangereikt voor toetreding tot de NVBI.
U kunt naar relevante literatuur, wetsartikelen of jurisprudentie verwijzen en een onderbouwde visie gegeven op door u aangereikte onderwerpen.

De conclusie

De paper wordt afgesloten met een conclusie. De conclusie moet antwoordgeven op de onderzoeksvraag.

Omvang van de paper

De paper mag, exclusief de ‘Samenvatting’ maximaal 2.000 woorden bevatten (ca. 4-5 pagina’s). Regelafstand, naar keuze ‘enkel’ of ‘anderhalf’, lettertype 12 pt; graag een ruime kantlijn aanhouden.
 

Inloggen