Vakbekwaamheidstoets | Leidraad Casus en rapportage

In dit rapport heeft u de vragen en aandachtsgebieden verwerkt die in het volgende hoofdstuk zijn weergegeven.

Doe aannames waar de informatie uit de casus niet volstaat. Geef deze duidelijk aan.

De omvang van het rapport bedraagt maximaal 20 pagina's, gelijkelijk verdeeld over de invalshoeken Bedrijfskunde, Informatica en Recht. De management samenvatting bedraagt één pagina en bevat de belangrijkste beslispunten, overwegingen, risico's en benodigde middelen.

Vragen en aandachtsgebieden

Opmerking: omdat de vragen van toepassing moeten zijn op verschillende casussen kan het zijn dat een vraag niet helemaal lijkt te passen op uw casus. In dat geval dient u uit te gaan van een gelijksoortige vraag die wel op de casus van toepassing is.

Bedrijfskundige vragen

 • Geef een beschrijving c.q. een typering van de (betrokken) organisatie(s)
  Geef e.e.a. in een (organisatie)schema weer. 
  Geef hierbij de, volgens u, belangrijkste organisatorische karakteristieken en werk deze kort uit.
 • Hoe zou u de bedrijfscultu(u)r(en) willen kenmerken?
  Waarop baseert u dit?
 • Beschrijf de huidige bedrijfsstrategie(en) die in de casus een rol spelen.
  Welke voor en nadelen ziet u hierin?
 • Geef de naar uw oordeel 'beste' strategie voor de inrichting van de informatievoorziening in de toekomstige situatie.
  Onderbouw uw advies.
 • Welke organisatorische aanpassingen zijn er naar uw mening noodzakelijk om de gewenste informatievoorziening te bereiken?
  Hoe zou u deze aanpak benaderen?
  Welke risico's ziet u hierbij?
 • Geef een plan op hoofdlijnen voor het doorvoeren van de door u voorgestelde wijzigingen in organisatie en inrichting van de informatievoorziening.
 • Welke deskundigheden zijn nodig voor het doorvoeren van het veranderingsproces?
 • Welke doorlooptijd, kosten en inspanning acht u gewenst c.q. acht u noodzakelijk?

Informatica vragen

 • Geef een karakterisering van de huidige status en ontwikkelingsfase van de informatievoorziening en automatisering die relevant is in de casus.
 • Geef een schets, met een schematische weergave van de functionele en technische architecturen, van de toekomstige informatievoorziening en automatisering. Hierbij dienen minimaal de volgende aspecten aan de orde te komen:
  • Samenhang,
  • Integriteit,
  • Tijdigheid,
  • Juistheid van de gegevensverwerking,
  • Communicatie met externe partners.
 • Geef inzicht in de mogelijkheden en onmogelijkheden van Internet en Internet-architecturen voor de communicatie met van toepassing zijnde externe partners.
  Ga er daarbij vanuit dat het operationele beheer van de "core-activiteiten" volledig door eigen medewerkers uitgevoerd moet kunnen worden. Geef daarbij de beste inrichting van de ICT-organisatie.
  Onderbouw uw advies.
 • Welke standaarden en ontwikkelingen op ICT gebied zijn binnen de casus, naar uw oordeel, relevant bij de implementatie van uw voorstel?
  Geef aan wat in de onderhavige situatie verstaan zou kunnen worden onder "degelijke techniek" en hoe u dat in uw advies heeft verwerkt.
 • Welke functies binnen de onderhavige ICT onderscheid u, die in technisch opzicht uitbesteed zouden kunnen worden en welke daarvan zou u daadwerkelijk willen uitbesteden?
  Onderbouw uw keuze.
 • Welke 5 criteria zou u minimaal aanleggen bij het selecteren van leveranciers?
  Onderbouw uw advies.
 • Geef een onderbouwde opstelling van de kosten (factoren) die bij de implementatie van uw voorstel een rol spelen.
 • Geef een globaal plan voor de implementatie van uw voorstellen. Welke korte termijn maatregelen moeten er volgens u het eerste halfjaar genomen worden? Geef hiervan een onderbouwd stappenplan met kostenraming.

Juridische vragen

 • Geef de, naar uw oordeel, belangrijkste beoordelingscriteria bij contracten van leveranciers van hardware en/of software.
  Wat zijn daarbij uw specifieke aandachtspunten. Welke hiervan zijn met name voor de casus relevant in het licht van uw voorstellen.
  Onderbouw uw beoordeling aan de hand van een (voorbeeld) contract.
 • Organisaties internationaliseren in hoog tempo. Indien er in de casus sprake zou zijn van buitenlandse kantoren, die in het kader van uw voorstellen ook software in gebruik dienen te nemen, geef daarvoor aan:
  • Welke juridische aandachtspunten hierbij een rol spelen,
  • Welke impact deze aandachtspunten kunnen hebben.
  Onderbouw uw beoordeling.
 • Indien in uw casus sprake zou zijn van elektronische gegevensuitwisseling (al dan niet via internet) met afnemers en leveranciers (zoals het plaatsen van orders, het afsluiten van contracten, etc.): Geef aan welke juridische complicaties hierbij een rol spelen.
  Onderbouw uw beoordeling.
 • Ga uit van de volgende aanname binnen de casus:
  Internet wordt gebruikt om gegevens van potentiële klanten te verzamelen ten behoeve van mailings. Geef aan welke juridische aandachtspunten hierbij een rol spelen.
  Onderbouw uw beoordeling.
 • Ga uit van de volgende aanname: In uw voorstel of in de casus wordt gebruik gemaakt van standaard softwarecomponenten. Geef aan welke soorten contracten c.q. licenties hierbij een rol spelen?
  Onderbouw uw beoordeling.
 • Ga uit van de volgende aanname: In uw voorstel of in de casus is sprake van ontwikkeling van maatwerkoplossingen. Geef aan welke juridische maatregelen genomen dienen te worden om zich te beschermen tegen faillissement van de leverancier(s)?
  Onderbouw uw beoordeling.