Juridische valkuilen in ICT-projectmanagement

Gepubliceerd op zondag 2 maart 2014

ICT-Projectmanagers professionaliseren zich door het behalen van een Prince2 en/of IPMA certificaat. Wat in het certificeringstraject onderbelicht blijft zijn juridische consequenties die zich binnen ICT-projecten voordoen.

Dit begint al bij de start van een project waarbij de gesloten overeenkomst tussen opdrachtgever en dienstverlener rechten en plichten bepaalt die op partij(en) rust(en). Projectmanagers dienen te beseffen wat deze rechten en plichten inhouden. Projectmanagementsmethoden en daardoor ook veelal projectmanagers, besteden hier doorgaans helemaal geen aandacht aan, waardoor bij conflicten ineens kan blijken dat de juridische kaarten er heel anders bij liggen dan gedacht.

Het realiseren en opleveren van programmatuur is een complexe aangelegenheid waarbij zich tal van problemen kunnen voordoen. Programmatuurontwikkeling verloopt volgens een aantal - redelijk generieke - stappen waarin de verantwoordelijkheden van deelnemers gaandeweg het projectverloop wijzigt. Deze gewijzigde verantwoordelijkheid brengt met zich mee dat aansprakelijkheden ook wijzigen. Deelnemers van het project (waaronder projectmanagers) zijn zich niet altijd bewust van deze zich wijzigende rolverdeling en de hiermee samenhangende juridische consequenties.

In mijn artikel "Jurisiche valkuilen in ICT-projectmanagement" geef ik handvatten om de valkuilen te voorkomen. (Projectie Magazine, tijdschrift voor IPMA gecertificeerde projectmanagers). Hierbij volg ik de projectstappen uit het "model systems development life eyele": Requirements; Ontwerp; Realisatie; Testen en Invoeren.

Het starten van de ontwikkeling van programmatuur vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen een opdrachtgever en dienstverlener. De inhoud van de overeenkomst bepaalt de rechten en de plichten waaraan partijen dienen te voldoen. In de onderdelen require- ments, ontwerp en testen (figuur-01) is de rol van projectmanager hoofdzakelijk die van adviseur (overeen- komst van opdracht, (art. 7:400 BW en verder).
Art. 7:400 BW ?De overeenkomst van opdracht is de overeen- komst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden te verrichten die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken.?
Bij het uitvoeren van zijn adviestaken moet de project- manager voldoen aan de zorgvuldigheid en deskundig- heid die van een redelijk handelend en bekwaam projectmanager geëist mag worden (gecertificeerd en voldoende ervaring). U wordt als dienstverlener aange- sproken op uw professionaliteit (bent u gekwalificeerd om de overeengekomen arbeid uit te voeren?) en uw presentatie (welke verwachtingen zijn door u gewekt?). Voldoet de projectmanager niet aan deze eisen dan kan hij tuchtrechtelijk worden vervolgt.
In de onderdelen realisatie en invoeren (figuur-01) wijzigt de rol van projectmanager van adviseur naar leverancier (overeenkomst van koop, art. 7:1 e.v. BW). [[Art. 7:1 BW ?Koop is de overeenkomst waarbij de een zich verbindt een zaak te geven en de ander om daarvoor een prijs in geld te betalen.?]]
De te leveren programmatuur moet voldoen aan wat is afgesproken in het ontwerp (conformiteitseis vastgelegd in art. 17, lid 2 BW7, zie punt 6 bij requirements). Misverstanden achteraf zijn te voorkomen door een adequate registratie waaruit de status van analyse, ontwerp en programmatuur(onderdelen) is te herleiden en hoe daarover door de opdrachtgever is beslist.

Frans Huygen

Naam:
E-mail:
Onderwerp:
Bericht:
x